Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Ông John Ed. Morton và giống xoài Úc

ừ xứ sở Kangaroo xa xôi, ở tuổi lục tuần ông mang cây xoài Úc đến trồng ở đất Khánh Hòa.  ° “Người se duyên cho mối tình Việt – Úc” Anh em ở Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Khánh Hòa (KH)Đọc tiếp “Ông John Ed. Morton và giống xoài Úc”